Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky vo formáte pdf si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

spoločnosti PRECISION TUBES EUROPE s.r.o., so sídlom Slobody 1, 945 01 Komárno, zapísanej v OR SR vedeného na Okresnom súde Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29233/N, IČO: 46 211 110.

1 Základné ustanovenia
1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vychádzajú zo všeobecne platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Upravujú vzťahy medzi spoločnosťou PRECISION TUBES EUROPE s.r.o. so sídlom Ul. Slobody 1, 945 01 Komárno, zapísanej v OR SR vedeného na Okresnom súde Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29233/N, IČO: 46 211 110, ďalej ako „predávajúci“ a jej zákazníkmi, ďalej ako „kupujúci“.
1.2. Záväzkový vzťah vzniká uzavretím zmluvy alebo akceptáciou objednávky Kupujúceho Predávajúcim. Zmluvné strany môžu jednotlivé ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP) zmeniť alebo vylúčiť, a to písomným zjednaním v zmluve.
1.3. Za uzavretú kúpnu zmluvu považujú obe strany tiež potvrdenie objednávky Kupujúceho Predávajúcim. Toto potvrdenie vykonajú obaja účastníci na všetkých listoch objednávky, za podpis je pre tieto účely taktiež považované slovné vyjadrenie mena podpisujúcej osoby v elektronickej korešpondencie, napr. email, fax, a pod. Kúpna zmluva vznikne i v prípade, keď Predávajúci na základe objednávky Kupujúceho tovar dodal a kupujúci ho prevzal.
1.4. Predávajúci si u Nového kupujúceho (t.j. kupujúceho, s ktorým k danému dátumu neprebehli dosiaľ žiadne dodávky a zmluvné vzťahy) vyhradzuje právo fakturácie preddavku na kúpnu cenu vo výške 100% z kúpnej ceny dodávky, ktorý je splatný na účet Predávajúceho do 5 pracovných dní odo dňa akceptácie objednávky pre domáceho kupujúceho a do 10 pracovných dní odo dňa akceptácie objednávky pre kupujúceho zo zahraničia.
1.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každého obchodného kontraktu a sú pre kupujúceho dostupné na internete: www.precisiontubes.eu. Uzavretím kúpnej zmluvy alebo akceptáciou objednávky, v ktorých je uvedený odkaz na tieto VOP, ich obe strany prijímajú a vyjadrujú vôľu sa nimi v obchodných vzťahoch riadiť.

2 Objednávanie tovaru
2.1 Tovar Kupujúci objednáva na základe ponuky Predávajúceho.
2.2 Objednávka, ako aj jej jednotlivé zmeny a odsúhlasenie jej podmienok je vykonávané vždy len v písomnej forme.
2.3 Na základe objednávky vystaví Predávajúci kúpnu zmluvu alebo akceptáciu objednávky Kupujúceho, ktorú obe strany potvrdia svojimi podpismi. V tomto okamihu považujú obchod za uzavretý.
2.4 Cena tovaru vychádza z ponuky Predávajúceho alebo je dohodnutá v kúpnej zmluve. Pokiaľ dôjde po doručení objednávky Predávajúcemu k zmene podmienok, napr. kúpnej ceny, dodacej lehoty, a pod., informuje neodkladne Predávajúci o týchto skutočnostiach Kupujúceho, a obe strany nanovo dohodnú podmienky, za ktorých bude kúpna zmluva uzavretá.

3 Kvalita tovaru
3.1 Dodávaný tovar splňuje v dobe dodávky všeobecné technické požiadavky pre každý špecifický typ výrobku (ďalej len normy). Označenie akosti tovaru a druh materiálové a rozmerové normy uvedený v kúpnej zmluve považujú obe strany za záväzné. Pokiaľ je tovar objednaný Kupujúcim v norme národnej a táto sa v rozhodujúcich parametroch zlučuje s normou medzinárodnou, môže Predávajúci dodať tovar aj v zhodnej norme medzinárodnej.

4 Dodacie podmienky
4.1 Dodacie podmienky, ich výklad, prechod rizík, atď. sa riadi pravidlami INCOTEMRS 2010.
4.2 Predávajúci môže plnenie rozdeliť do niekoľkých čiastočných dodávok.
4.3 Predávajúci môže prispôsobiť v potvrdení objednávky alebo v kúpnej zmluve množstvo objednaného tovaru s prihliadnutím k jeho povahe a forme, v akej je vyrábaný. Má sa za to, že takto vykonaná úprava množstva sa pohybuje +/- 10 % z celkového množstva na položku, v ostatných prípadoch si odlišné množstvo obe strany odsúhlasia. V prípade, kedy sa ploché výrobky dodávajú v prepočítaných váhach, je pre výpočet použitý koeficient, ktorý predpisuje príslušná norma, prípadne výrobca konkrétneho tovaru.
4.4 Tolerancia množstva dodaného tovaru oproti potvrdenému množstvu činí +/- 5 %.
4.5 V prípade, ak Kupujúci neodoberie objednaný a vyrobený tovar, pričom všetky podmienky dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim boli Predávajúcim dodržané, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy a zároveň je oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty 15 % z kúpnej ceny odmietnutého tovaru.

5 Reklamačné podmienky
5.1 Predávajúci zaručuje Kupujúcemu, že jeho štandartné produkty sú bez vád. V prípade, že sa vada vyskytne, má právo Kupujúci podať reklamáciu, ktorú uplatňuje písomne. Množstevné a zjavné vady Kupujúci uplatňuje do 10 dní a vady skryté do 90 dní od dodania tovaru. Prolongáciu tejto lehoty môžu strany dohodnúť iba písomnou formou.
5.2 Reklamácia obsahuje označenie reklamovaného tovaru a počet vadných kusov, identifikáciu dodávky, z ktorej tovar pochádza (číslo materiálového certifikátu, číslo dodacieho listu, číslo faktúry), popis vady, návrh riešenia reklamácie. Kupujúci je povinný preukázať, že dodávka reklamovaného tovaru pochádza od Predávajúceho.
5.3 Kupujúci reklamuje iba vlastnosti tovaru garantované kúpnou zmluvou alebo potvrdením objednávky, akostnou alebo rozmerovou normou, prípadne týmito obchodnými podmienkami v dobe dodávky. Za dôvod k reklamácii strany nepovažujú, pokiaľ Kupujúci zistí, že tovar nie je vhodný k účelu, za ktorým bolo zakúpené.
5.4 Reklamácie zjavných a skrytých vád sú posudzované za účasti zodpovedného pracovníka Predávajúceho aj Kupujúceho. Pokiaľ títo nenájdu zhodu ohľadne oprávnenosti reklamácie, dohodnú sa na vykonaní posudku reklamovaného tovaru treťou osobou, spravidla Akreditovanou skúšobňou. Skúšky sa vykonávajú na vzorkách, u ktorých je preukázateľné, že sú z reklamovanej dodávky, táto skutočnosť rovnako vyplýva zo zabezpečeného protokolu.
5.5 Vadný tovar je vrátený Predávajúcemu na dohodnuté miesto. Pokiaľ je reklamácia uznaná ako oprávnená a plnená náhradným tovarom (rozumie sa nový tovar spĺňajúci rovnaké normy a požiadavky ako reklamovaný tovar), plynie od dodania tohto náhradného tovaru nová reklamačná lehota.

6 Vis major
6.1 Zmluvné strany nezodpovedajú za oneskorenie pri plnení svojho záväzku v prípade, že nesplnenie je spôsobené udalosťou či skutočnosťou, ktorá nastala mimo ich náležitou starostlivosťou, ako je napr. vojna, oheň, pracovné spory vrátane tých iniciovaných účastníkom zmluvy, obchodné spory v prípade neudelenia licencie apod. Takéto oneskorenie nespôsobí porušenie zmluvy a lehota splnenia záväzku je primerane predĺžená o dobu, odkedy je plnenie znemožnené. Pokiaľ trvá oneskorenie viac ako 3 mesiace, je každá zo strán oprávnená odstúpiť od zmluvy a to v rozsahu množstva tovaru dosiaľ Kupujúcemu nedodaného.

7 Vlastníctvo tovaru
7.1 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho okamžikom úplného zaplatenia kúpnej ceny tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade nezaplatenia tovaru odobrať tovar späť. Predávajúci je oprávnený do doby prechodu vlastníctva odobrať tovar v držbe či v moci Kupujúceho, za týmto účelom je oprávnený k vstupu na pozemok či do budovy, kde sa tovar nachádza.

8 Platobné podmienky
8.1 Podkladom pre zaplatenie dodaného tovaru je faktúra. Faktúra obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti. Splatnosť faktúry je stanovená v kúpnej zmluve alebo potvrdení objednávky a na faktúre samotnej.
8.2 Zaplatením sa rozumie úplné pripísanie fakturovanej čiastky na účet Predávajúcemu.
8.3 Vzájomné pohľadávky si strany započítavajú iba na základe písomnej dohody.
8.4 Pokiaľ je Kupujúci v oneskorení so zaplatením, môže Predávajúci požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej kúpnej ceny za každý deň oneskorenia. Pokiaľ trvá oneskorenie viac ako 30 dní, môže Predávajúci zastaviť plnenie ďalších uzavretých kúpnych zmlúv bez nároku Kupujúceho na akékoľvek sankcie.
8.5 Preukázateľné náklady súvisiace so zastavením dodávok (uskladnenie tovaru, prekládky tovaru a pod.), ktoré nie sú spôsobené Predávajúcim, ako i náklady na riešenie splatných pohľadávok za Kupujúceho idú na ťarchu Kupujúceho.

9 Rozhodné právo a riešenie sporov
9.1 Obe strany sa výslovne dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov.
9.2 Náklady spojené s riadením si každý z účastníkov hradí sám. Účastník, ktorý mal vo veci plný alebo prevažujúci úspech, má právo na náhradu nákladov riadenia; o výške náhrady rozhodne rozhodca v rozhodcovskom náleze alebo uznesení, ktorým riadenie končí.
9.3 Pokiaľ by Rozhodcovský súd nedospel k riešeniu, budú všetky spory nemajetkovej povahy riešené vecne príslušným Slovenským súdom podľa Slovenského práva. Pre takýto prípad strany dohadujú miestnu príslušnom súdu v mieste sídla Predávajúceho.

10 Záverečné ustanovenia
10.1 Predávajúci a Kupujúci oznámia druhej zmluvnej strane akékoľvek okolnosti, ktoré by mali vplyv na plnenie záväzkov z uzatvorených kúpnych zmlúv.
10.2 Každá z vyššie uvedených klauzúl obchodných podmienok či zmluvy je účinná ako samostatná doložka a v prípade, že by niektorá z nich bola podľa práva neplatná či nevynútiteľná, zostávajú ostatné v platnosti.
10.3 Tieto všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom ich vydania a nahradzujú predchádzajúce všeobecné obchodné podmienky.

V Komárne dňa 27.7.2017

PRECISION TUBES EUROPE s.r.o.